สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ประวัติหน่วยงาน


 
สถานีกาชาดที่ ๑๒ "สถานีกาชาดสิรินธร”
 
สถานีกาชาดที่ ๑๒
 
         วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๓  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกรุณาเสด็จฯ เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคาร และทรงพระกรุณาเสด็จฯ ไปทำพิธีเปิด อาคารเมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตรงข้ามกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่๔๒๗ บ้านควนกรด ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ที่ดินเป็นของกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตจากที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่เศษ 
        
         อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ประกอแบด้วย ๖ อาคาร คือ

               ๑.อาคารส่วนทำการเป็นอาคาร ๒ ชั้น ๑ อาคาร

               ๒.อาคารส่วนบริการ (ห้องประชุม) เป็นอาคารชั้นเดียว ๑ อาคาร

               ๓.อาคารพัก ๓ ชั้น ๓ อาคาร

               ๔.อาคารคลังพัสดุ ๒ ชั้น ๑ อาคาร    
      
        ค่าอาคารก่อสร้างประมาณ ๕๐ ล้านบาท ค่าอุปกรณ์ละครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และการบรรเทาทุก ประมาณ ๒๐ ล้านบาท ค่าใช้อื่นๆอีกประมาณ ๒๐ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก ๓ ล้านบาท รวม ๗๓ ล้านบาท สถานีกาชาดนี้สร้างด้วยเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระราชโอรส พระราชธิดาทุกพระองค์ เป็นเงินประเดิมในการสร้าง จำนวน ๓ ล้านบาท นอกจากนั้นเป็นเงินบริจากและเงินงบประมาณของสภากาชาดไทย
 

       สืบเนื่องจากสถานีกาชาดสิรินธร(สถานีกาชาดที่๑๒ ทุ่งสง) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นตรงกับฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติ และรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ ๑๒ จังหวัด คือ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ๗ จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และภาคใต้ฝั่งอันดามัน ๕ จังหวัด ได้แก่ พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล
 
      ภูมิประเทศของภาคใต้มีลักษณะคล้ายด้ามขวานยื่นลงไป ในทะเล เมื่อเกิดภัยพิบัติ มักจะเกิดพร้อมกันหลายๆจังหวัด ทำให้สถานีกาชาดสิรินธรไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครอบคลุม ทันเวลา อีกทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงไม่สามารถเตือนภัยล่วงหน้า และจังหวัดทางฝั่งอันดามันยังไม่มีสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯเห็นว่าจำเป็นต้องตั้งสาขาของสถานีกาชาดสิรินธรขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยใช้พื้นที่ในจังหวัดพังงา
 
           สภากาชาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเป็นที่ทำการสาขาของสถานีกาชาดสิรินธร เป็นเงิน ๔,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณในการดำเนินงาน เป็นเงิน ๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 
 
 
 
          อาคารที่ทำการสถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา เป็นอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาหลังเก่านำมาปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมัยนายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อนุญาตให้ใช้เป็นเวลา ๒๐ ปี ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๗๓ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายเยี่ยมสุริยา พาลุสุข อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางดารุณี พาลุสุข อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เป็นผู้ประสานขอใช้อาคารไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้รับความช่วยเหลือ แนะนำ การดำเนินงานต่างๆจากนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนางสุคนธ์ เจริญกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อาคารดังกล่าวเป็นอาคารคอนกรีตสองชั้นตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ ๑๘๙.๗๐ ตารางวา เริ่มทำการก่อสร้างปรับปรุงเมื่อ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แล้วเสร็จ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยใช้ชื่ออาคารแห่งนี้ว่า

 
"สถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา”
 
 
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา หลังเก่า(ก่อนปรับปรุง)
 
 
เปลี่ยนเป็น สถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา (หลังปรับปรุง)

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330