สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำนักงานธนานุเคราะห์ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ    เพ็ชร์คำ   ผู้ช่วยผู้อำนายการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์   สภากาชาดไทย     รับมอบเงิน    จำนวน   100,000   บาท   จากคุณนิธิศ  มนุญพร  ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคระห์      กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย      ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย  วันที่  29 กันยายน  2554


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330