สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 มิ.ย. 2555
สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช)

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  โดยหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ ๑๒ ทุ่งสง) จ.นครศรีธรรมราช  ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายอำเภอ และปลัดอำเภอพระแสง ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   พร้อมกันนี้  ได้มอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่มจากบริษัทหาดทิพย์ แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้น ๕๑๖ ครอบครัว เป็นมูลค่า ๕๒๙,๐๖๐.๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

จุดที่ ๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ กข.คจ. หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก ตำบลบางสวรรค์  มอบให้กับชาวบ้าน

         หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก และบ้านเหนือคลอง ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัด

          สุราษฎร์ธานี  จำนวน ๙๓ ครอบครัว

จุดที่ ๒ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ มอบให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ ๑

          บ้านเกาะน้อย ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรานี จำนวน ๕๐

           ครอบครัว  พร้อมน้ำดื่มจากบริษัทหาดทิพย์ จำนวน ๕๐ แพ็คๆละ ๖ ชวด

          จุดที่ ๓ ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านต้นไทร  ตำบลไทรโสภา มอบให้กับชาวบ้าน

หมู่ที่ ๑ บ้านประตูพลิก,หมู่ที่ ๓ บ้านบางพา, หมู่ที่ ๔ บ้านประตูพลิก ,หมู่ที่ ๕

บ้านย่านตะคียน ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรานี จำนวน ๑๕๐

ครอบครัว  พร้อมน้ำดื่มจำนวน ๑๕๐ แพ็คๆละ ๑๒ ชวด

          จุดที่ ๔ ณ ริมถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสามพัน ตำบลไทรขึง มอบให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ ๑

                   บ้านสามพัน  หมู่ที่ ๒ บ้านขอนพอ หมู่ที่ ๓ บ้านควรสว่าง  ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง

                   จังหวัดสุราษฎรานี จำนวน ๑๕๐ ครอบครัว พร้อมน้ำดื่มจำนวน ๑๕๐ แพ็คๆละ ๑๒

ชวด

          จุดที่ ๕ ณ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสาคู ตำบลสาคู มอบให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสาคู อำเภอ

                   พระแสง จังหวัดสุราษฎรานี จำนวน ๓ ครอบครัวพร้อมน้ำดื่มจำนวน๓ แพ็คๆละ ๑๒

ชวด

          จุดที่ ๖ ณ ศาลาหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปันมอบให้กับชาวบ้าน

                   หมู่ที่ ๘ ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรานี จำนวน ๗๐ ครอบครัวพร้อม

                   น้ำดื่ม จำนวน ๗๐ แพ็คๆละ๑๒ ชวด
ณ ศูนย์ปฏิบัติการ กข.คจ. หมู่ที่ ๖ บ้านหมาก ตำบลบางสวรรค์
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์

ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านต้นไทร ตำบลไทรโสภา

ณ ริมถนนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านสามพัน ตำบลไทรขึง

ณ ริมถนนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านสามพัน ตำบลไทรขึง

ณ พื้นที่น้ำท่วมถนนหมู่บ้านตำบลสาคู

ณ พื้นที่น้ำท่วมถนนหมู่บ้านตำบลสาคู

ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330