สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทยเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน ARF DiREx 2013


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย  เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี 2556 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN  Regional   Forum’s  Disaster  Relief Exercise  2013  ARF  DiREx 2013  ระหว่างวันที่  7-10   พฤษภาคม   2556  โรงแรมดุสิตธานี , ค่ายพระราม 6 , ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ  และสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  นำหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย หน่วยรถสื่อสารสภากาชาดไทย และชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ ( Disaster Medical Emergency Response Team  : DMERT ) เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี 2556 ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ASEAN  Regional   Forum’s  Disaster  Relief Exercise  2013  ARF  DiREx 2013  ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ร่วมกับกระทรวงกลาโหม  กระทรวงการต่างประเทศ และสาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่  7-10  พฤษภาคม  2556   โรงแรมดุสิตธานี  ค่ายพระราม 6  ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ  และสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีประเทศต่างๆเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน จำนวน  27  ประเทศ  และมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกว่า  2,400  คน  โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้จัดส่งทีมงานและอาสาสมัครร่วมฝึกซ้อมภายใต้สถานการณ์จำลอง  คือ  เหตุแผ่นดินไหว ขนาด  8.9  ริกเตอร์  และเกิดอาฟเตอร์ช็อคหลายครั้ง  ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิสูง   เมตร ในทะเลอันดามัน  และภัยพิบัติซ้ำซ้อนด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย  หินถล่มทำให้บ้านเมืองพังทลาย และมีผู้ติดในเกาะต่างๆ  ซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายจำนวนมาก

โดยบทบาทของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานด้านภัยพิบัติร่วมกับภาครัฐ ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ , การช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเกิดภัยพิบัติ และการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูชุมชนให้กลับสู่ภาวะปกติหลังเกิดภัยพิบัติ  ซึ่งในการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เข้าร่วมจำลองการทำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานสำหรับผู้ประสบภัยในศูนย์อพยพ , ผลิตน้ำดื่มน้ำใช้แจกจ่ายผู้ประสบภัย , ให้บริการระบบสื่อสารครบวงจร และปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ ( DMERT ) นอกจากนี้ยังได้จัดส่งผู้บริหารเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ  ( Table  Top  Exercise : TTX )   ซึ่งเน้นการประสานเชิงยุทธศาสตร์  นโยบายของหน่วยงานภาครัฐ  และองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาค    การฝึกซ้อมแผนบรรเทาภัยพิบัติ ARE DiREx  2013  ครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการตอบโต้ภัยพิบัติ และการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330