สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันผู้สูงอายุและวันสงกรานต์

10 เมษายน 2556- สถานีกาชาดที่ 2  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 30 คน ในสถานีกาชาด (รูป2.1 - 2.3)

17 เมษายน 2556-  สถานีกาชาดที่ 3 รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ณ บ้านป่าข่อยเหนือ บ้านป่าข่อยใต้ อำเภอเมือง (รูป 2.4 – 2.6)

สถานีกาชาดที่ 4 รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 70 คน และประกวดผู้สูงอายุดีเด่น(รูป 2.7 – 2.9)

7-28 เมษายน 2556- สถานีกาชาดที่ 5จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ชุมชนหมู่ 1, 2 ตำบลท้ายบ้าน และหมู่ 5,7 ตำบลท้ายบ้านใหม่ (รูป2.10 - 2.12)

2, 9-10 เมษายน 2556- สถานีกาชาดที่ 6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และจัดงานวันผู้สูงอายุ ให้กับชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 271 คน

ในเขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ณ บ้านหนองหมูน้อย บ้านคลองทับจันทร์ ตำบลคลองทับจันทร์  ณ บ้านหนองบัว ตำบลหันทราย

และณ บ้านตุ่น ตำบลบ้านด่าน (รูป 2.13 – 2.15)

สถานีกาชาดที่ 7  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   (รูป 2.16 - 2.19)

23 เมษายน 2556- สถานีกาชาดที่ 11 รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ (รูป2.20 – 2.21)

สถานีกาชาดเทพรัตน์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก(รูป2.22 - 2.23)

 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330