สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่จากสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ “การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชน”ให้แก่ญาติ/อาสาสมัครและผู้ดูแลผู้ป่วยของอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  สนับสนุนงบประมาณโดยกาชาดอิตาลี  วันที่ 20 เมษายน 2556 

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330