สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

กิจกรรมสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

·      ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่บ้านสุขเกษม ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

·      เยี่ยมเยียนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ผู้พิการและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และมอบให้แก่เด็กนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ วัดเจริญทัศน์

อำเภอสิรินธร

·      เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ และเด็กติดผู้ต้องขัง จำนวน 30 คน ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330