สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ (INCA) จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง และ จ.พัทลุง


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี  ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  และคณะ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ INCA ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลง    ของโลก ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นำร่องจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2556 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330