สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพฯ

 

นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ  ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานโครงการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ  นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย  การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการพร้อมรับภัยพิบัติให้แก่เยาวชน   ให้สามารถดูแลตนเองและ   แบ่งเบาภาระผู้ปกครองยามเกิดภัยได้  โดยมีนายประวัติ  สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียน   พุทธจักรวิทยา และคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ      วันที่  28  มิถุนายน 2556 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330