สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้และพัฒนาการติดตามและประเมินผล ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

          สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมโครงการเรียนรู้และพัฒนาการติดตามและประเมินผล โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณภารณี วัฒนา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้ารับฟังเกี่ยวกับการประเมินผลแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330