สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยจัดอบรม Public Health in Emergency

วันที่ 29 ก.ค. 2556
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

         สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรม PHiE (Public Health in Emergency) ให้กับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการสาธารณสุข สามารถนำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไปให้สามารถดูแลตนเอง และสร้างให้ชุมชนมีควาเข้มแข็งได้ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม2556  มีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและ  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  จำนวน   30  ท่าน  ในการนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม  โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556

           สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ  ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย  และได้ดำเนินโครงการเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติ สร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัย โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 20 ชุมชน ใน 5 จังหวัด คือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงใหม่ และเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกาชาดแคนาดา ผ่านสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330