สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายหัวข้อ “พันธกิจของสภากาชาดไทยในการจัดการสาธารณภัย”


สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายในหัวข้อ “พันธกิจของสภากาชาดไทยในการจัดการสาธารณภัย”โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการดูแลตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป ณ ห้อง 101 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 30 กรกฎาคม 2556


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330