สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ด้วยรักและผูกพันผู้เกษียณอายุ....ประจำปีพ.ศ.2556

วันที่ 12 กันยายน 2556สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดงานเลี้ยงด้วยรักและผูกพันต่อผู้เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกหลังปฏิบัติงานครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุจำนวน 11 ท่าน

1.นางสาวอรสา  เพชรคง  รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

2. นางสุปาณี  เลิศสวัสดิ์วิชา  หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

ฝ่ายบริการทางการแพทย์

3.ทันตแพทย์หญิงกรรณิการ์  ธารีสาร  ทันตแพทย์ 7

4.นายสุชาติ  กาญจนโภคิน ผู้ช่วยพยาบาล 4

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด

5. นางสาวพัชรี  ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

6. นางสุนีย์  เลิศชัยมงคล พยาบาล 6 สถานีกาชาดที่ 11 กรุงเทพฯ

7. นายสมาน  กรุยหมื่นไวย พนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

8. นายวรา  จีระศิริ พนักงานขับรถ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

9. นางปิ่น  นวมวิจิตร นักการภารโรง สถานีกาชาดที่ 11กรุงเทพฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10. นางสุนีย์  พุกรักษา  นักการภารโรง 

11. นายวินัย  น้อยรังษี  พนักงานขับรถ

และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกฯ   จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

ฝ่ายบริการทางการแพทย์

1. นางสาวสุพาภรณ์  สุดแสวง พยาบาล 6 

2.นายทิชากร  ทัศนงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

3. นางสยมพร  อิสมาแอล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

4. นายชัยวัฒน์  ขวัญเอี่ยม พนักงานรักษาความปลอดภัย 

ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป

5. นางสุชา  ชูปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

6. นายธงไชย  นัยเพียร  นักการภารโรง

ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด

7. นางสาวบุญศรี  วณิชย์เจริญวงศ์  พยาบาล 6

ภายในงานประกอบด้วยการรำอวยพร   การแสดงจากสถานีกาชาด  และการมอบของที่ระลึกพร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330