สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนพระองค์ฯ เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

วันที่ 13 ส.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี พร้อมมอบชุดของขวัญ ให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 60 ราย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 
สภากาชาดไทยได้จัดชุดจักษุแพทย์ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นโรคตาในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และพื้นที่ใกล้เคียง ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2538 ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับพระราชทานชื่อชุดปฏิบัติงานนี้ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่า "หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เฉลิมพระเกียรติ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
2. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาในท้องถิ่นทุรกันดาร และมีฐานะยากจนให้ได้รับบริการที่ดีเท่าเทียมกับผู้ป่วยในเมือง ปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3 .เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการงานของจักษุแพทย์ในท้องถิ่น ซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคตา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก
4. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทยและสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รวมทั้งเป็นการขยายงานของสภากาชาดไทยให้กว้างขวาง และสามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตา จากการให้บริการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการหน่วยแพทย์จักษุฯ ณ สถานีกาชาด ที่ 6 อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุฯ และโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ รวมทั้งสิ้น 154,361 ราย และให้การผ่าตัดผู้ป่วยโรคตา แบ่งเป็นโรคต้อกระจก 17,925 ราย โรคต้อกระจกร่วมกับต้อหิน 9,993 ราย โรคต้อหิน 430 ราย โรคต้อเนื้อ 18,721 ราย ผ่าตัดเปลือกตาและท่อน้ำตาอุดตัน 2,123 ราย รวมให้การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมาแล้วทั้งสิ้น 49,552 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330