สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเปิดตัวโครงการ เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และเวทีประสานความร่วมมือเครือข่ายระดับจังหวัดฯ

วันที่ 5 ก.ย. 2557
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2557  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในงานเปิดตัวโครงการ "เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน" (Safe School)  และเวทีประสานความร่วมมือเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงเรียนสันทราย (พรหมมณี)วิทยา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330