สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 ต.ค. 2557
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย จำนวน 150 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการรถจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้บริการตรวจและผ่าตัดรักษาราษฎรผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสที่มีปัญหาโรคตาและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา โดยได้รับพระราชทานนามว่า "หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการบริการรักษาโรคเกี่ยวกับดวงตาอย่างถูกต้อง จนสามารถมองเห็นและช่วยเหลือตนเองได้ เริ่มปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาด ที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และมีการปรับปรุงพัฒนางานเป็นลำดับ จนกระทั่งปี 2551 ได้เริ่ม โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ ปฏิบัติงานในรูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ลงไปปฏิบัติงานเชิงลึกระดับตำบลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีละ 5 ครั้ง และการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการปฏิบัติงานครั้งที่ 34 ปัจจุบันโครงการนี้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคตาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 150,000 คน ทำการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า 50,000 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330