สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กช.3 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ฯ

วันที่ 7 ต.ค. 2557
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงโครงการหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย "ฝังเข็ม 1,000 ราย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ โดยมีแพทย์และพยาบาลจากฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมผู้สูงอายุ และชุมชนในโครงการ CBDRR  รวมทั้งสิ้น 30 คน


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330