สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
AHA Centre และ ASCC เยี่ยมชมภารกิจสภากาชาดไทย

วันที่ 22 ต.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์ประสานงานอาเซียนว่าด้วยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการพิบัติภัย [ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)] , ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน [ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)]  และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการคลังสัมภาระ  พร้อมกันนี้ ได้นำชมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย คลังสัมภาระผู้ประสบภัยสำนักงานบรรเทาทุกข์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ณ ถนนอังรีดูนังต์ กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330