สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 ต.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โดยมี แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานโครงการจักษุศัลยกรรมฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส และคณะ ร่วมกับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัด แก่ประชาชนผู้ป่วยยากไร้และขาดโอกาสที่มีปัญหาโรคตา เช่น โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ และโรคตาอื่น ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้รับการรักษาที่ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 22 – 31 ตุลาคม 2557 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 679 ราย ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330