สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาด สนง.บรรเทาทุกข์ฯ

วันที่ 21 ม.ค. 2558
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

วันที่ 21 มกราคม 2558  ผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็๋จพระญาณสังวรฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330