สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์

วันที่ 25 ก.พ. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาจัดประชุมนานาชาติเพื่อถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) มาปรับใช้ในการจัดการสาธารณภัย โดยมีแพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบัญชาการณ์เมื่อเกิดภัยพิบัติ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆนอกภูมิภาคอาเซียนที่มีการนำระบบ ICS ไปปรับใช้ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330