สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 ก.พ. 2558
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ –วันที่ 5 เมษายน 2558 แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส และคณะ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นแลนางนิภา สุวรรณสุจริตนายอำเภอกระนวน จัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางด้านโรคตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในเขตอำเภอกระนวนและอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330