สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จ.ขอนแก่น

วันที่ 2 มี.ค. 2558
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

วันที่ 2 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และถวายเป็นพระราชกุศล โดย เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เปิดโครงการ ฯ และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย จำนวน 150 ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา ปฏิบัติงานประจำที่สถานีกาชาดที่ 6 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โครงการนี้ได้ปรับปรุงและพัฒนางานมาเป็นลำดับ และยังได้ปฏิบัติงานเชิงรุกด้วยการออกให้บริการสัญจร ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยออกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอำเภอที่ไม่มีจักษุแพทย์และอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ประชาชนด้อยโอกาสในการรักษา ต่อมาในปี 2551 ได้พัฒนางานเป็นรูปแบบการนำรถผ่าตัดเคลื่อนที่ออกปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ห่างไกล ปีละ 5 ครั้ง สำหรับที่จังหวัดขอนแก่น หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม ฯ ได้เคยมาปฏิบัติงานแล้ว 2 ครั้ง คือ ที่วัดบ้านลาน ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2552 และ ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ. 2556

นับตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้ให้การรักษาผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อหิน โรคของเปลือกตาในผู้ป่วยทุกรายที่จำเป็นต้องรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแล้วกว่า 158,000 คน (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันคน) ทำการผ่าตัดไปแล้วมากกว่า 40,000 คน ทั่วประเทศ

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330