สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 27 เม.ย. 2558

สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมดังนี้
 ๑. ตั้งโต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมประดับธงสัญลักษณ์ ๖๐ พรรษา และประดับผ้าตามแนวรั้ว
๒. จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระกรณียกิจเกี่ยวกับสภากาชาดไทย ขององค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
๓. ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายสักการะ กล่าวคำอาเศียรวาท รำถวายพระพร และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
๔. ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรม"ใจอาสา บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
๕. ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า โดย · คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง โดยการซักประวัติหาพฤติกรรมเสี่ยง วัดความดันโลหิต · ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
๖. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ และเอื้อต่อการ ทำงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล · สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี · สถานีกาชาดที่ ๗ สาขา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
กิจกรรมนอกสถานที่
๑. มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาส ดังนี้

· สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
· สถานสงเคราะห์ผู้พิการจังหวัดอุบลราชธานี
· โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี
· มอบผู้สูงอายุในกิจกรรมบุญเนาว์ ชุมชนแหลมทอง ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
๒. ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ · ให้บริการตรวจรักษาโรค และให้คำแนะนำด้านสุขภาพโดยไม่คิดมูลค่า · มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค · แนะนำสภากาชาดไทย และให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง โรคท้องร่วง และการป้องกัน ๑. ศาลากลางบ้าน บ้านสุขเกษม ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
                    ๒. ศาลากลางบ้าน บ้านป่ากุง ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 
                    ๓. ศาลาวัด บ้านนาเจริญ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๓. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ · เยี่ยมเยียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค แก่เด็ก และครูพี่เลี้ยง · ให้สุขศึกษา กับครูพี่เลี้ยงเรื่อง การดูแลเด็ก โภชนาการในเด็ก และการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามวัย - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดเจริญทัศน์ ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี - ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านโคกเที่ยง ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
๔. เผยแพร่พระกรณียกิจ องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และความรู้ด้านภัยพิบัติและการดูแล/รักษาสุขภาพ ทางรายการ "เมืองไทยแข็งแรง" ทางเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น "ราชธานีเคเบิลทีวี” ทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๒.๐๐น.
๕.กิจกรรม 5ส ณ สถานีกาชาดที่ ๗ จ.อุบลราชธานี และ สาขาสถานีกาชาดที่ ๗ อ.สิรินธร

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330