สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

วันที่ 21 ส.ค. 2558

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุ-เคราะห์ ๕๕ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส จำนวน ๔๕ ราย ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ (ค่ายพระเจ้าตาก) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330