สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรเทาทุกข์ภัยหนาวจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 10 ก.พ. 2559

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอคลองหาด นายอำเภอวังสมบูรณ์ และส่วนราชการในพื้นที่
ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอคลองหาดและอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
 
จุดที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มอบผ้าห่มกันหนาว ชุดยาสามัญและน้ำดื่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป และราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอคลองหาด จำนวน 500 ชุด
จุดที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มอบผ้าห่มกันหนาว ชุดยาสามัญและน้ำดื่มให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 30 รูป และราษฎรที่ประสบภัยหนาวของอำเภอวังสมบูรณ์ จำนวน 500 ชุด
จุดที่ 1 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
จุดที่ 2 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330