สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย...ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง

วันที่ 22 เม.ย. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

            หน่วยผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย ผลิตน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งออกเยี่ยมบ้าน มอบน้ำดื่มและชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559 ที่อำเภอชื่นชมอำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามและวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2559 อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์โดยผลิตน้ำสะอาด จำนวน 1,419,500 ลิตร และนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแล้วจำนวน71,227 ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330