สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดชัยนาท

วันที่ 26 พ.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

     สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง (Water , Sanitation and Hygiene promotion : WatSan) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับความรู้เรื่องการใช้น้ำที่ถูกต้อง การปฏิบัติตนยามขาดแคลนน้ำ การสุขาภิบาลที่ถูกวิธี และการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2559 ในพื้นทีอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330