สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ทันตแพทย์จัดฟันอินเดีย ศึกษาดูงานทันตกรรมจัดฟันผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่

วันที่ 27 พ.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

   รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ทันตแพทย์หญิงฐิฏิมา ศุขเขษม หัวหน้างานทันตกรรม ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ติดตามความก้าวหน้าในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ในโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีProf.Dr. AmitBhardwajทันตแพทย์จัดฟันชาวอินเดียร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศอินเดียต่อไป ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม2559

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330