สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

วันที่ 25 พ.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นางสุนิษฐิดา เพ็ชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและคณะ ร่วมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านสาธารณภัยในนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 เรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ตลอดจนฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการเตรียมถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330