สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบบ้านให้ผู้ยากไร้...จังหวัดระยอง

วันที่ 9 ส.ค. 2559
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคม ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 ซึ่งการดำเนินโครงการ มีเป้าหมายสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้ง 8 อำเภอ จำนวน 54 ตำบล รวมทั้งสิ้น 102 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) ยามยาก สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นต้น
     ในการนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมในพิธี โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ได้มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 102 ชุด และพัดลม จำนวน 121 เครื่อง สนับสนุนในโครงการดังกล่าว โดยจัดพิธีมอบ ณ บ้านเลขที่ 90/84 หมู่ที่ 1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330