สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ"

วันที่ 29 ส.ค. 2559

     ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี” ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และสุโขทัย ดังนี้
      - วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านป่าเนินสะอาด หมู่ ๗ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๓๐ ราย
     -วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านธารชะอม หมู่ ๖ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๖๐ ราย
     โดยเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ได้ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยแก่ผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ดังกล่าว รวมมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๙๐ ราย และได้มอบชุดสุขอนามัย ( Hygiene kits ) จำนวน ๔๐ ชุด และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน ๖๐ ชุด
       วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านป่าเนินสะอาด หมู่ ๗ ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๓๐ ราย
     วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านธารชะอม หมู่ ๖ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๖๐ ราย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330