สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ออกปฏิบัติงานให้สุขศึกษาในโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" วันที่ 25 เมษายน 2560

วันที่ 27 เม.ย. 2560

    ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ " ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี ” ให้ประชาชนบ้านภูแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๓๖ ราย พร้อมทั้งได้มอบชุดสุขอนามัย (Hygiene kits ) จำนวน ๓๖ ชุด
    จากนั้นได้ไปเยี่ยมและสำรวจแท็งค์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ( ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองตาเพ็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
     ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในโครงการ " ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ ” ให้ประชาชนบ้านภูแก้ว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
     เยี่ยมและสำรวจแท็งค์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ( ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
     เยี่ยมและสำรวจแท็งค์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหล็กณ  ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองตาเพ็ง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330