สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา

วันที่ 18 พ.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
             วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีกาชาด ที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ผู้บริหารสภากาชาดไทย และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ต่อมาเสด็จฯ พระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และเสด็จฯ เข้าภายในอาคารฯ เพื่อทอดพระเนตรภารกิจและผลงานต่างๆ ของสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ อาทิ คลังสัมภาระ ระบบ FMIS การใช้งานระบบ Video Conference และนิทรรศการผลงานและภารกิจของสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้น ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สถานีกาชาด ที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะกรรมการจัดงานฯ จำนวน 2 ชุด และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เดิมชื่อ สถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา ภายใต้การกำกับดูแลของ สถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นเนื่องจาก เมื่อเกิดกรณีมีภัยพิบัติขึ้นพร้อม ๆ กันหลายจังหวัดในภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน สถานีกาชาดสิรินธร ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครอบคลุมและทันเวลา ประกอบกับฝั่งอันดามันที่ยังไม่มีสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จึงพิจารณาเลือกจังหวัดพังงา จัดตั้งขึ้นเป็นสถานีกาชาด ที่ 14 เพื่อรับผิดชอบดูแลจังหวัดที่อยู่ทางฝั่งอันดามัน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศเหมาะสม สะดวกในการเดินทางให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มีสนามบินรองรับสองแห่ง ทั้งที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ อาคารที่ทำการสถานีกาชาด ที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ 189.70 ตารางเมตร ได้รับอนุญาตให้เช่าเป็นเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2553 – 30 กันยายน 2573 สภากาชาดไทยได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าว โดยใช้งบประมาณ 4,040,000.00 บาท (สี่ล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) เปิดทำการในฐานะ สถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ระยะแรกรับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ต่อมา วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สภากาชาดไทย ยกสถานะสถานีกาชาดสิรินธร สาขาจังหวัดพังงา ขึ้นเป็น สถานีกาชาด ลำดับที่ 14 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และได้รับพระราชทานนาม สถานีกาชาดดังกล่าวว่า "สถานีกาชาด ที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ” The Thai Red Cross Health Station No.14 Phang-nga Honor Celebration (H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn 5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April 2015) สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติ ฯ มี ภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยเป็นศูนย์ประสานงาน/ปฏิบัติการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติร่วมกัน ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ด้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้สามารถดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย รวมทั้งให้บริการเยี่ยมบ้าน/ตรวจรักษาเบื้องต้น/คัดกรองโรค ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ/เป็นวิทยากร/ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค โดยดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในหมู่บ้านถาวรของสภากาชาดไทย ได้แก่ หมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิตร ตำบลคุระ และหมู่บ้านชัยพัฒนา – กาชาดไทย บ้านทุ่งรัก ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี หมู่บ้านกาชาดพรุเตียว ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330