สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 6 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี
 
                 นางคนึงนิจ จันทรทิน ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานเสริมสร้างศักยภาพเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนและครูให้มีความรู้ ทักษะ การรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเอง สังคม แบ่งเบาภาระของครอบครัวเมื่อเกิดภัย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ความรู้เกี่ยวกับภัย โรคที่มากับภัย การปฐมพยาบาล เป็นต้น พร้อมทั้งจัดทำแผนรับภัยพิบัติของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยและโรงเรียนบ้านท่าดินแดง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330