สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย

วันที่ 17 มี.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
 
             วันที่ 17 มีนาคม 2560 สมาชิกเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย อาทิเช่น UNICEF, UNISDR, UNESCO, สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP), โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งอาเซียน (ADPC), มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย(World Vision), องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Childen) และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น ได้จัดการประชุมเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย โดยการประชุมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ สองเดือน เพื่อให้เกิดกรอบการดำเนินงานความปลอดภัยด้านโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รายงานความก้าวหน้าของหน่วยงานสมาชิกหารือทิศทางการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330