สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560

วันที่ 3 ก.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประชุมเตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560
 
     วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมหารือกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชาเพื่อการลดความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ ถนนอังรีดูนังต์
 
Preparation activities for the International Disaster Reduction Year 2017
 
     July 3, 2017 Mr.Chainarong Vasanasomsithi Director of Research and International Cooperation Bureau, Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior and staffs join the meeting with Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D. Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), Ms.Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the RCHB and staffs. Topics of the meeting are preparation for the activities of "ASEAN Disaster Management and International Disaster Reduction Year 2017” that will be held on October 1, 2017 at Bangkok Art and Culture Centre in concept "The King's Philosophy for sustainable disaster risk reduction” at Thai Red Cross Disaster Operations Center.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330