สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด จังหวัดนครปฐม
       วันที่ 8 สิหาคม 2560 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ผู้ประสานงานหลักด้านน้ำและสุขาภิบาล ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยนางจุฬาภร ศิริเวช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการ "น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน” กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมลงพื้นที่สำรวจความต้องการเครื่องกรองน้ำสะอาด สำรวจแหล่งน้ำ สถานที่ติดตั้ง ข้อมูลสุขอนามัย และเก็บตัวอย่างน้ำของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเครื่องกรองน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2560 เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและวางระบบบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีกรองน้ำระดับโลกที่บริษัทดาวพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ลดการเจ็บป่วยที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทย 5 โรงเรียร ได้แก่ โรงเรียนบ้านรางมูก ตำบลลำเหย โรงเรียนวัดกงลาด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม โรงเรียนวัดกลาง(พุฒราษฎร์อนุเคราะห์)ตำบลบางพระ โรงเรียนบ้านห้วยพลู ตำบลห้วยพลู และโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330