สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 2 ส.ค. 2560
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อบรมนักเรียนพร้อมรับภัยพิบัติ
      วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โดยนางสาวสุดากาญจน์ สุขนวล พยาบาล 6 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ และคณะ เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย โรคที่มากับภัย การปฐมพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้กับครู และนักเรียน โรงเรียนสวนบัว มีความรู้ ทักษะ ในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสวนบัว กรุงเทพฯ
นอกจากนี้เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ยังได้รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากตัวแทนโรงเรียนสวนบัว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานด้วย
       On August 2, 2017, at Suan Bua school in the Bangkok, Mrs. Jirawan Santipitak, Asistance Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), presided at the opening ceremony activity " Training Student Base Disaster Risk Reduction”. In this occation, Ms. Sudakan Suknuel, RN level 6, the Capacity Building and Disaster Preparedness Unit and staff provided knowledge about the Thai Red Cross Society, disease comes with the disaster and the first-aid training for preparing the teacher and student of Suan Bua school have a knowledge about disaster and we can help to themselves and another people, on August 2-4, 2017
In the addition, Mrs. Jirawan Santipitak, Asistance Director of the RCHB, received a donation with a total amout of THB 5,000 from the Suan Bua school for relief flood victims in the Northeastern part of Thailand.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330