สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้สัมภาษณ์ นักวิจัย IOM เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโยกย้ายถิ่น...

วันที่ 13 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ให้สัมภาษณ์ นักวิจัย IOM เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโยกย้ายถิ่น...
      วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางสาวธัญรดา มุ่งธัญญา สมาชิกทีมวิจัยจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration) เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโยกย้ายถิ่น รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา เรื่อง "การประสานงานเพื่อลดความเปราะบาง และให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นในสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทย” ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ
IOM Researcher Interview about Migrant Migration Assistance . . .
       On 13th July, 2018, Ms. Tanrada Moongtanya, member of the IOM (International Organization for Migration) Researchers, met with Lt. Gen. Amnat Barlee, M.D. – Director of the Relief and Community Health Bureau, and his team to request for an interview about migrant migration assistance – providing support to victims and collaborating with related agencies for educational information in the topic "Coordination to Reduce Vulnerability and Assisting Migrants in Disastrous Situations in Thailand” at the Thai Red Cross Disaster Operation.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330