สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
สภากาชาดไทย ส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ส.ปป.ลาว

วันที่ 29 ก.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ส่งความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยที่ส.ปป.ลาว
    สภากาชาดไทย ได้ประสานกับสำนักงานสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ ในการให้ความช่วยเหลือจากประเทศไทย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปี่ยน -เซน้ำน้อย แขวงอัตตะปือ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแตก โดยในเบื้องต้น วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 4 จ.นครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ได้นำส่งชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 1,500 ชุด มูลค่า1,762,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเต๊นท์ที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 10 หลัง ทั้งนี้สภากาชาดไทย ได้เตรียมพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ในลำดับต่อไป
     The Thai Red Cross Society coordinated with The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies to provide assistance to Lao People's Democratic Republic, following the collapse of Xepian-Xe Nam Noy hydropower dam. Initially, on July 26, 2018, the Relief and Community Health Bureau, Thai Red Cross Society sent the Thai Red Cross relief kits to help victims 1,500 sets worth 1,762,500.00 Baht and 10 temporary tents. Other assistance be prepared for victim’s needs.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330