สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> Hilight
สรุปการปฏิบัติงาน RDRT Lao PDR Xepian -Xe Nam noi Hydropowder dam underconstruction in Attapue province

วันที่ 9 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

สรุปการปฏิบัติงาน RDRT Lao PDR Xepian -Xe Nam noi Hydropowder dam underconstruction in Attapue province
        จากสถานการณ์ภัยพิบัติส่งผลกระทบประชาชนในแขวงอัตตะปือ จำนวน 13 หมู่บ้าน (บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 6 หมู่บ้าน) ประชากรราว 13,067 คน ได้รับการกู้ชีพ 5,064คน ย้ายออกจากพื้นที่ประสบภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งทางการลาวจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้น 7 ศูนย์ โดย 1 ใน 7 ศูนย์ เป็นศูนย์ใหญ่ที่รวบรวมผู้ประสบภัย 6 หมู่บ้านที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด จำนวน 7,059 คน โดยจัดตั้งขึ้นในพื้นที่เทศบาลเมืองสนามไชย ประกอบด้วย 4 ศูนย์ย่อย และเป็นศูนย์ที่กาแดงลาวเข้ามาจัดตั้งการให้ความช่วยเหลือและจัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกาแดงลาวได้แก่ การติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำ 2 เครื่อง กำลังการกรอง 700 ลิตรต่อชั่วโมง ผลิตวันละ 14-15 ชั่วโมงต่อวัน, ร่วมปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย, ปฐมพยาบาลและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ RDRT ปฏิบัติงานในพื้นที่ในวันที่ 10 หลังเกิดเหตุภัยพิบัติ สรุปดังนี้
1 ร่วมประเมินและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานกับกาแดงลาว ร่วมประชุมระดับแขวงและท้องถิ่น
2 มอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย จนถึงวันที่ 4 สค.61 รวม 147 ชุด
3 ประเมินตรวจสอบความต้องการเพื่อวางแผนการฟื้นฟู ซ่อมสร้างที่พักอาศัยและช่วยเหลือด้านอาชีพ
4 สำรวจพื้นที่ ประสานการติดตั้ง warehouse ชั่วคราว และการขนส่งสินค้า โดย IFRC วางแผนขอสนับสนุน RDRT Logistics จากสภากาชาดไทย 1 คน เพื่อสอนงานการบริหารคลังพัสดุและการขนส่ง ซึ่งเต็นท์คลังพัสดุจะจัดส่งมาจาก KL จำนวน 2 หลัง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330