สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่สำรวจการมอบแท็งก์น้ำ จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 1 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ลงพื้นที่สำรวจการมอบแท็งก์น้ำ จ.อำนาจเจริญ
      วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 นางสุมาลี นุ่นชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นางวัลลภา สุขศิริมัช ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสถานที่ในการติดตั้งแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ในกิจกรรม "ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” เนื่องในโอกาสครบ 97 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ขาดแคลนน้ำ มีน้ำดื่มสะอาดและแท็งก์น้ำสำหรับเก็บสำรองน้ำดื่มสะอาดไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอเสนางคนิคม และอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
      On 31st July – 1st August, 2018, Mrs. Sumalee Nunchu, General Administration Division, Relief and Community Health Bureau (RCHB), Mrs. Wallapa Suksirimuch, Assistant Head Nurse of RCHB and staff of the Thai Red Cross Health Station No.7, Ubon Ratchathani province, together with local government officer, explored areas suitable for the establishment of drinking water tanks in the activity "Pun Nam Jai Hai Nam Duem” on the occasion of the 97th year of 100th year of RCHB for recognizes the importance of victims who lack clean drinking water and means of water storage during drought. Therefore, this project was initiated to provide victims with water tanks for clean water storage during drought and rainy season, at Mueang district and Senangkhanikom district of Amnat Charoen Province.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330