สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันที่ 21 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

      วันที่ 21 สิงหาคม 2560 คุณภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561 โดยมีเภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานคณะทำงานและผู้บัญชาการเหตุการณ์ และได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ เป็นวิทยากร ในการนี้ คุณชินเทพ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารระบบกายภาพ ร่วมเป็นเกียรติเข้าฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
      On August 21, 2017, Ms. Pavinee Yuprasert, Assistant Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), presided at the opening ceremony, "Training and Performing Fire Drills 2018”. Mrs. Jirawan Santipitak, Assistance Director of the RCHB, Chairman of the working group and Incident Commander. The facilitators of this event were guest speakers from the Disaster Prevention and Mitigation Provincial Office Bangkok. On this occasion Mr.Chinnathep Penchat, Director of the Office of Infrastructure Management, attended training at RCHB.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330