สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ 2561

วันที่ 6 ส.ค. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียนฯ 2561
     วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายปิยะ วงศ์ลือชา รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุม เรื่องการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ
     On 6th August, 2018,Mr.Piya Wong Luecha , Deputy Director General in the Department of Disaster Prevention and Mitigation presided over the activities of "ASEAN Disaster Management and International Disaster Reduction Year 2018” meeting which involved with Mrs. Sunisthida Phetduang, Head of the Relief Department of the Relief and Community Health Bureau (RCHB) and relevant agencies at the Department of Disaster Prevention and Mitigation, Bangkok.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330