สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 11 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ประชุมสรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
     วันที่ 11 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมสรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ประเทศบังกลาเทศ หน่วยจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ประเทศภูฎาน และ RDRT ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรค์ในการทำงาน และนำไปปรับปรุงแก้ไข ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ณ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
      On 11th September 2018, Staff of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), The Thai Red Cross Society conduct a briefing session on the Mobile Medical Unit practice at Bangladesh, The Thai Red Cross Society Princess Sirindhorn Eye Surgery Unit at Bhutan and RDRT at People's Republic of Laos to know the guidelines, problems and hurdles in work and to improve in the next operation at meeting room, 6th floor, RCHB Building.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330