สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
GIS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 ก.ย. 2561
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

GIS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     วันที่ 7 กันยายน 2561 นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุมโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ Mr.Hung Ha Nguyen, Manager, Community Safety Resilience จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) Mr. Brian Heidel, Regional Advisor East Asia & Pacific at USAIN และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้า ร่วมประชุม โดยบริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ชี้แจงความก้าวหน้าของโครงการฯ และการใช้แอฟพลิเคชั่น "พ้นภัย" ในการร้องขอความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      On September 7, 2018, at Phra Nakhon Si Ayudhaya City Hall, Mr. Rewat Prasong, Vice Governor of Phra Nakhon Si Ayudhaya Province, presided over the meeting to the improve and develop the disaster database and geographic information system (GIS) to help victims project, phase 2 In the occasion, Pichit Siriwan, M.D., Deputy Director of the Relief and Community Health Bureau (RCHB), and his team, Mr.Hung Ha Nguyen, Manager, Community Safety Resilience from IFRC, Mr. Brian Heidel, Regional Advisor East Asia & Pacific at USAIN and relevant agencies meeting together. The Infraplus Co.,Ltd teached to use application "Phonphai" for requesting to help disaster victim.

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330