สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส

วันที่ 25 ต.ค. 2561

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายอำเภอวังเจ้า นายอำเภอบ้านตากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวังเจ้า สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตากและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนยากจนและด้อยโอกาส ตามโครงการ "กาชาดซ่อมสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนางสุมน เณรแก้ว บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และนายนราวุธ ยะถา บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๓ บ้านสันป่าลาน ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมเครื่องนอน จำนวน ๒ ชุด คิดเป็นมูลค่า ๒,๖๑๐.๐๐ บาท (สองพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

    มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนางสุมน เณรแก้ว บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องนอน ให้กับนายนราวุธ ยะถา บ้านเลขที่  ๘๕  หมู่ที่ ๓  บ้านสันป่าลาน  ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330