สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 26 ต.ค. 2561

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับครอบครัวนายอภิญญา เอี่ยมสอาด บ้านเลขที่ ๔๒๑/๕ ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ชุด คิดเป็นมูลค่า ๓,๘๔๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330