สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตากและอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ 1 พ.ย. 2561

     เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย โดยไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน ๒ ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตากมอบเงินช่วยเหลือและ สถานีกาชาดเทพรัตน์มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนี้
     ๑. ครอบครัวนายไกรเพชร สุขพงศ์พันธุ์ บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑๑ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
     ๒. ครอบครัวนายถนอม จูเผื่อน บ้านเลขที่ ๕๕/๔ หมู่ ๕ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
รวมเครื่องอุปโภคบริโภค คิดเป็นมูลค่า ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

     มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนายไกรเพชร สุขพงศ์พันธุ์ บ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๑๑ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

     มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนายถนอม จูเผื่อน  บ้านเลขที่ ๕๕/๔ หมู่ ๕ ตำบลวังจันทร์     อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330